Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek

Missie visie

Onze Missie

De Stroom geeft onderwijs dat zich richt op het in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren van de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. We willen bereiken dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan over voldoende, bij hen passende mogelijkheden en vaardigheden beschikken om te kunnen wonen, werken en leven. We bereiden onze leerlingen voor op de toekomst die zich richt op wonen, werken en vrijetijdsbesteding, maar vergeten daarbij niet te kijken naar het nu.

Onze slogan is Iedere leerling op de goede plek.
De slogan binnen SPON is Specialisten in aangepast onderwijs!

Onze kernwaarden zijn:
•uitgaan van de mogelijkheden
•aandacht voor de individuele leerling
•ieder kind heeft recht op onderwijs
•we zijn blij met kleine successen
•structuur in organisatie en regels
•ouders zijn welkom


Onze visie

Een goede sfeer op school is belangrijk. De school is "een tweede thuis" voor de leerlingen waar geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en vaardigheden, een steeds belangrijker plaats in gaan nemen. Wij willen een vriendelijk en veilig leefklimaat op school. Het bewust omgaan met normen en waarden, orde, regelmaat en grenzen aangeven hoort daar bij. Er wordt stelling genomen tegen o.a. pestgedrag en discriminatie. Wij streven naar een prettige leeromgeving, waarbij we ruimte bieden aan leerlingen, ouders en leerkrachten.

Dit betekent voor de leerlingen:
• een veilige en inspirerende leeromgeving waarmee betrokkenheid en welbevinden
worden bevorderd, een vaste basisgroep met vaste groepsleiding
• leerlingen worden serieus genomen en in hun waarde gelaten
• dat we rekening houden met verschillen in niveau en tempo, differentiëren bij instructie
en verwerking
• het kunnen opdoen van succeservaringen om het zelfvertrouwen te bevorderen
• het aanleren van sociale vaardigheden
• er wordt structuur geboden
• leerlingen voelen zich gesteund

Dit betekent voor de medewerkers:
• zorgen voor een veilige en uitdagende en sfeervolle leeromgeving
• divers aanbod van lessen en zo de talenten ontdekken
• kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen
• open staan voor elkaar en willen leren van elkaar
• voorbeeldgedrag tonen.
• werken aan de eigen competenties
• actief bezig met implementatie van de regels en afspraken
• positieve benadering en houding
Dit betekent voor ouders dat :
• ze goed op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van hun kind
• ze de missie herkennen in de dagelijkse praktijk
• ze goed geïnformeerd worden door de school over de dagelijkse praktijk;
• hun medewerking op prijs wordt gesteld