iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen wij als personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen wij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Deze beleidsstukken kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld managementstijl. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken of zelf onderwerpen aandragen.
Als MR van VSO de Stroom willen we de openheid en het onderling overleg in de school bevorderen en de belangen van onze leerlingen en  personeel zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze leerlingen graag naar toe gaan en waar ons personeel het fijn vindt om te werken.
 

De MR bestaat uit de volgende personen:


Namens de ouders:                  Dhr. J.C.van Hees en Mevr. E. Verheij
Namens het personeel:           Lidia Stallinga en Mieke de Weert

Als u als ouder/verzorger of personeelslid een onderwerp hebt dat u besproken wilt hebben, meldt het dan bij ons via onderstaand mailadres.

De secretaris:
Lidia Stallinga: l.Stallinga@spon.nu