iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

Stage

Het lopen van een stage door onze leerlingen kan een onderdeel uitmaken van het onderwijs. Er zijn verschillende stages mogelijk:

Interne stages
Deze vinden op school plaats.
Leren op locatie stages
Deze vindt buiten school plaats. Kleine groepjes leerlingen worden begeleid door leerkrachten van school.
Externe stages
Deze kunnen plaatsvinden op Kiem, bij bedrijven en bij de Sociale werkplaats.

De stage is altijd een onderdeel worden van het leerproces en past in de leerroute die de leerling volgt. Op school wordt er gewerkt aan basisvaardigheden op het gebied van leren leren en werken (aanpakgedrag, werkhouding). Deze vaardigheden worden daarna op de stage geoefend en uitgevoerd.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van plaatsingsstages, dit is bedoeld om de overgang van school naar werk/dagbesteding goed te laten verlopen.

Waarom stage?

Stages binnen het ZML onderwijs kunnen een onderdeel zijn van het traject naar een passende vorm van arbeid/dagbesteding als leerlingen de school verlaten. Het uiteindelijke doel is het toewerken naar een passende plek in de maatschappij.

Hierbij hanteren we een aantal doelen:
• Leerlingen oriënteren zich in de verschillende sectoren.
• Leerlingen leren de op school geleerde competenties toe te passen in de praktijk: sociale vaardigheden en beroepsvaardigheden.
• Leerlingen trainen vaardigheden m.b.t. sociale redzaamheid, waaronder zelfstandig reizen en afspraken nakomen.
• Stages kunnen tegemoet komen aan praktische competenties van onze leerlingen.
• Leerlingen, ouders en school krijgen zicht op de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot arbeid/dagbesteding/eventuele verdere scholingsmogelijkheden.
• Succesvolle stages zijn deels richtingbepalend m.b.t. keuzes in de toekomst.
• Een stage geeft de leerling de kans zich te bewijzen op grond van zijn kwaliteiten i.p.v. te tonen diploma's.
• De stage-ervaringen bepalen voor een groot deel het realistische toekomstperspectief van de leerling
• De leerlingen leren op stage arbeidsvreugde ervaren.

Externe stage

Leerlingen die voor een externe stage in aanmerking komen worden aangemeld bij Bureau Stagewerk van Spon. Tijdens deze externe stages wordt de leerling begeleid door een stagebegeleider van het Bureau Stagewerk. Het Bureau Stagewerk bestaat uit een stage-coördinator een team van stagebegeleiders. Iedere leerling krijgt een eigen stagebegeleider, die voor de leerling een passende stageplek gaat zoeken. Binnen het stagebedrijf krijgt de leerling ook een stagebegeleider. Deze begeleidt de leerling op de werkplek. De stagebegeleider van het Bureau Stagewerk onderhoudt contacten met de mentor/leerkracht van de school en met de stage-begeleider op de stageplek. Er vinden regelmatig stagebegeleidingsgesprekken plaats.