Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek

De Groepen

VSO De Stroom werkt met (basis) groepen. Deze groepen worden ingedeeld op leeftijd met oog voor de leer- en zorgbehoefte van de leerling. Op basis van hun voorgeschiedenis wordt een leerling in een leerroute geplaatst. Er zijn vier leerroutes. De leerroute belevingsgerichte dagbesteding, taak-of activiteiten gerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeidsmarkt aangepaste werkomgeving. De uitstroom vanuit het profiel dagbesteding is naar verschillende zorgaanbieders voor dagbesteding en hieruit gedetacheerde werkplekken.
Het profiel arbeidsmarkt bereidt voor op het kunnen deelnemen aan een arbeidssituatie. De leerlingen leren vanuit theorie en praktijk lessen zich vaardigheden eigen te maken. De uitstroom is naar gedetacheerde werkplekken van zorgaanbieders of naar arbeidsplaatsen van de wet sociale werkvoorziening.
Alle groepen volgen een 2 tot 3 jarig onderwijsprogramma en bezoeken de praktijklokalen waarbij het accent per bouw anders is. Wij werken vanuit de CED leerlijnen toe naar het eindniveau passend bij het profiel van de leerling.

Onderbouw:

Zij leren wennen aan het VSO; het accent ligt op kennen en herkennen van materialen, werkwijzen en vaardigheden (o.a. lezen, schrijven, rekenen) en hiermee omgaan onder leiding van de eigen groepsleiding.

Middenbouw: 

Zij leren zich oriënteren op de toekomst, het accent ligt op het leren inzetten van de vaardigheden en het leren omgaan met begeleiding door andere medewerkers.

Bovenbouw:

Zij werken toe naar plaatsing op een vervolgplek. Het accent ligt op het toepassen van de juiste werkhouding en schoolse vaardigheden en leren samenwerken met andere deelnemers plus het ontwikkelen van een eigen werkstijl. Leerlingen worden uitgedaagd met vaardigheden uit verschillende branchegebieden (o.a. groen, voeding, schoonmaak, administratie, creativiteit). Het lopen van een stagetraject in samenwerking met het stagebureau kan hierbij onderdeel zijn.

Wij hechten veel waarde aan het samen werken en samen leven en organiseren hiervoor activiteiten door het jaar heen waarbij leerlingen, ouders, bekenden, vrijwilligers en buurtbewoners worden betrokken.